Set of 3 Tiny Bright Soapstone Giraffes.

$ 15
Beautiful Set of 3 Tiny Bright Soapstone Giraffes Handmade in Kenya from soapstone